REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA HODOWCÓW DROBIU RASOWEGO - CZUBATKA POLSKA

§ 1.

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Hodowców Drobiu Rasowego - Czubatka Polska jest jednym z organów Stowarzyszenia Hodowców Drobiu Rasowego - Czubatka powołaną do Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin i uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 2.

1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym na pięcioletni okres kadencji i składa się z dwóch do pięciu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 3.

Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 4.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 5.

Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków.

§ 6.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu Stowarzyszenia i uchwał władz.

2. Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.

3. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu

Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie, lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie.

4. Przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.

5. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki.

6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych w okresach między Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia.

§ 7.

1. Zebrania Komisji zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona.

2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż dwa razy w roku, w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego lub osobę do tego upoważnioną.

3. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 8.

Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań.

§ 9.

Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Stowarzyszenia

§ 10.

1. Uchwały Komisji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków.

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego Komisji.

3. W uzasadnionych nie cierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może się odbyć w drodze ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego.

§ 11.

1. Z zebrań Komisji sporządzony jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.

2. Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.

3. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada przewodniczący.

§ 12.

Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.